Κτήμα Amaro - Εστιατόριο, κοινωνικές εκδηλώσεις, catering
Amaro Τριχωνίδα - Εστιατόριο - Εκδηλώσεις στη Λίμνη Τριχωνίδα - Δογρή, Αγρίνιο